İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce  makaleler yayımlanır. Derginin yayın konularını Yönetim Organizasyon, Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Uluslararası İktisat, Politik İktisat, Turizmdir. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem kurulu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır.

Yayınlanması için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Dergi online çalışmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler derginin web sayfasında, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla  yayınlanmaktadır. Yayına kabul gerçekleştiği andan itibaren yazarın isteği söz konusu ise editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.

ISSN: 2147-804X


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dergi Ana Sayfa Görseli

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 6, Sayı 4 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkisi: Balkan Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz PDF
Ali ACARAVCI, Sinan ERDOĞAN, Güray AKALİN 1-9
Küreselleşme Çağında İnternet’in Ekonomi Politiği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme PDF
Cem Saatçıoğlu, Pırıl Öncel 10-17
Çeşitli Finansal Rasyoların Karlılık Üzerinde Etkisi: OECD Ülkelerindeki Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama PDF
Saffet Akdağ, Ömer İskenderoglu 18-25
Hisse Senedi Getirisi ve Sermaye Yapısı İlişkisine Etki Eden Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Analizi PDF
Songül KAKİLLİ ACARAVCI, Tülin URAL, Yunus KARAÖMER 26-38
Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri: Lojistik 4.0 PDF
Aydın ÖZDEMİR, Mert ÖZGÜNER 39-47
Tüketim Değerlerinin Gösterişçi Tüketim Eğilimi ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Hatay Örneği PDF
Tulin URAL, Cilem Eda HALLUMOĞLU 48-60
Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının BIST-100 Endeksinin Performansı İle Karşılaştırılması PDF
Seçkin Arslan, Mehmet Sinan ÇELİK 61-73


ISSN: 2147-804X